Resultaat 1 van 1

tijdschrift/serie titel Byskriften / Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum
uitgever Ljouwert [Leeuwarden] : FLMD
jaar van uitgave 1989
annotatie 21 cm
Rige lytse útjeften fan nijsgjirrige dokuminten ́ut de Fryske literatuer
Voortgez. als: Byskriften / Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
ISSN 09250468
nummering Nû. 1
organisatie Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

gerelateerde titels
beschikbaarheid Worldcat