titel 'Kin Janzen ek in skoftsje frijmakke wurde?' : ynformaasje oer 24 sutelaksjes by gelegenheid fan de 25ste
jaar van uitgave 1996
uitgever Ljouwert [Leeuwarden] : Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
reeks Byskriften, ISSN 0925-0468; nĂ». 15
omvang 62 p
bron Bibliopolis (KB)

beschikbaarheid Worldcat