Search results

1 2 3 4 go to

Results 1 from 10 to 40:

select all
persoon 1. Roorda, Reinder Sierks (1894-1965)
book 2. Nammen út de bylagen fan de sivile sentinsjes fan it Hof fan Fryslân, 1700-1709 / Roarda, R.S.
1975
article 3. It Wunseradielster Siersma-Siercxma-skaei / Roorda, R.S.
1965
book 4. Nammen fan keapers en forkeapers út de Rintmasters-Rekkens, 1518-1575 / Roarda, R.S.
1965
book 5. Achttsjinde-ieuske kriminaliteit yn de Walden : út de Bylagen fan de Kriminale Sentinsje fan it Hof fan Fryslân, 1700-1811 / Roarda, R.S.
1965
article 6. Canter / Roorda, R.S.
1963
article 7. Eat oer skippersgilden / Roorda, R.S.
1961
article 8. De Bildtske deiboekskriuwer Dirk Jans 1578-1636 / Roorda, R.S.
1961
article 9. Jellema / Jellema, C.O.; Meer, D.J. van der; Roorda, R.S.
1961
book 10. Ut it selde skaei as Greate Pier / Roarda, R.S.; Winsemius, P.B.
1961
1 2 3 4 go to